Параклиника - Лабораторен лекар

   

база 1, кабинет 57

база 2, кабинет 51

 

д-р Анета Янева-лабораторен лекар

 

Телефон: 813-381

Телефон: 814-344

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Клинична лаборатория

07.30-12.30
13.00-15.00
07.30-12.30
13.00-15.00
07.30-12.30
13.00-15.00
07.30-12.30
13.00-15.00
07.30-12.30
13.00-15.00

 

 
в началото
   

база 1, кабинет 57

база 2, кабинет 51

 

д-р Веселина Димова-лабораторен лекар

 

Телефон: 813-381

Телефон: 814-344

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Понеделник Вторник

Сряда

Четвъртък Петък

Клинична лаборатория

07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00

 

 
в началото

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

На основание чл. 33, ал. 4, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1, от Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Протокол № 11/14.04.2009г. на Акредитационния съвет Клинична лаборатория към „ДКЦ I Габрово” ЕООД получи акредитационна оценка „Отлична” за срок от пет години.

Клиничната лаборатория участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качество) и има издадени сертификати за успешно приключили програми за кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, количествено и качествено изследване на урина, клинична химия, гликиран хемоглобин.

Клиничната лаборатория в „ДКЦ I Габрово” ЕООД разполага с време от 7.30 до 16.00 ч. ежедневно

Като пациент всеки може да посети клиничната лаборатория ако разполага с направление за медико-диагностично изследване (бл. № 4), издадено от общопрактикуващия лекар, лекар-специалист или ако сам реши да проконтролира някои показатели. В последния случай (т.е. при липса на направление) вие първоначално заплащате желаните изследвания в информация на „ДКЦ I Габрово” ЕООД намиращо се на партерния етаж на поликлиничните бази, след което с издадения ви фиш посещавате клиничната лаборатория. Пациентите посетили сами лабораторията, при които се откриват отклонения от нормалните стойности, се уведомяват от лаборанта или лабораторния лекар с препоръка последваща консултация със специалист.

Биологичните материали, с които се работи в клиничната лаборатория са основно кръв и урина. Можете да бъдете абсолютно сигурни в достоверността на вашите резултати, тьй като:

 • изследването на урината се осъществява най-късно до 1 час от вземането на материала

 • отделянето на серума или плазмата се осъществява най-късно до 2 часа от вземането на кръвта т.е. налице е своевременна обработка на материалите.

 • Предимство на лабораторната дейност от последните години е работа с апаратура, позволяваща бързо и паралелно определяне на поредица от показатели. Профилактиката и ранното диагностициране на някои заболявания е немислимо без намесата на клинико-лабораторни тестове. Не е необходимо да страдате от конкретно заболяване, защото при голяма част от патологията първоначално липсва всякаква симптоматика и единствено отклонение в изследванията насочва към нея.

 • ако вие се нуждаете от спешен резултат за преценка на състоянието, то пробите се изработват до 1 час от вземането им. Така можете да разчитате на приоритетно изготвяне на необходимите резултати. От полза за вас е и взаимната заменяемост на персонала на лабораториите, т.е. всеки един от работещите там познава и изпълнява всички проби за изследване на кръв и/или урина. Това гарантира запазване нивото на обслужване дори и при отсъствие на някои от лаборантите.

Ако при изследващия вашите биоматериали се появи съмнение за предоставяне на неточен резултат поради някаква причина (например хемолиза–разрушаване на еритроцитите или липемия – повишено съдържание на мастите в кръвта) то е възможно повторно вземане на пробата след спазване на конкретните постановки за вземане на билогичните материали:

 • Пълна кръвна картина /ПКК/ - сутрин на гладно, включително без прием на кафе.

 • Кръвна захар, кръвно-захарен профил

  • При изследване на кръвна захар – без консумация на сладки храни и плодове след 15.00 ч. в деня преди изследването.

  • При изследване на кръвно-захарен профил – първоначално вземане на кръв на гладно в 7.30 ч. и спазване на двучасов интервал от време за следващите две стойности на изследването.

 • Холестеролов профил – сутрин на гладно и бедна на мазнини диета два-три дни преди изследването. Две седмици след прекратяване на лечение с медикаменти свързани с мастния обмен.

 • Електролити, включително желязо и желязосвързващ капацитет – минимум 10 дни след прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитамини.

 • Щитовидни хормони – сутрин без прием на кафе, без тютюнопушене, стимулиращи медикаменти и хранителни добавки.

 • Репродуктивни хормони – сутрин по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл.

Достоверността на резултатите е гарантирана и от факта, че подлежат на проверка от лекар и там където се изисква последният прави интерпретация на резултатите. Можете да бъдете сигурни, че резултатите няма да бъдат изгубени или разменени, защото всеки един от тях се записва както в амбулаторен журнал по дата на изработването им, а също се въвежда и в информационна компютърна програма.

Бланката с готовите резултати може да се получи само oт лекаря, назначил изследванията, медицинската сестра работеща в същия кабинет или лично от пациента. Можете да сте напълно сигурни в дискретността на информацията относно вашите резултати, защото справка могат да получат само пациентите, на които е извършено съответното изследване след представяне на документ за самоличност. Ако състоянието ви не позволява лично посещение в лабораторията по някаква причина (влошено състояние, травма, липса на придружител и пр.) и разполагате с необходимото направление за изследване, то посещение в дома от лаборант може да бъде осъществено след предварителна уговорка.

КОД

Медико-диагностична медицинска помощ

01

Клинична лаборатория

01.01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече:
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит,тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

01.04

Време на кървене

01.05

Пресяващи тестове: протромбиново време

01.06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопласти-ново време (APTT)

01.07

Пресяващи тестове: фибриноген

01.08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък,билирубин, уробилиноген)

01.09

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

01.10

Окултни кръвоизливи

01.11

Глюкоза

01.12

Кръвно-захарен профил

01.13

Креатинин

01.14

Урея

01.15

Билирубин – общ

01.16

Билирубин – директен

01.17

Общ белтък

01.18

Албумин

01.19

Холестерол

01.20

HDL-холестерол

01.21

Триглицериди

01.22

Гликиран хемоглобин

01.23

Пикочна киселина

01.24

AСАТ

01.25

АЛАТ

01.26

Креатинкиназа (КК)

01.27

ГГТ

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

01.29

Алфа-амилаза

01.30

Липаза

01.31

Натрий и калий

01.34

Калций

01.35

Фосфати

01.36

Желязо

01.37

ЖСК

01.38

CRP

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

02.10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

01.40

ГДиференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

01.41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

10.08

fT4

10.09

TSH

10.10

PSA

10.11

CA-15-3

10.12

СА-19-9

10.13

СА-125

10.20

Микроалбуминурия

10.21

Progesteron

10.22

LH

10.23

FSH

10.24

Prolactin

01.25

Estradiol

01.26

Testosteron

01.61

СЕА    Кабинети    Параклиника   Лабораторни резултати


ПРОВЕРКА
НА ЛАБОРАТОРНИ РЕЗУЛТАТИ
   Любопитно за ВасЗахарният диабет е сред най-често срещаните забо-лявания на населението...


Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД


Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД


Защита на личните данни
GDPR
      Начало       За нас       Специализирани кабинети       Параклиника       Обществени поръчки       Контакти