Виж още
За нас
Кои сме ние

ДКЦ 1 - Габрово

“ДКЦ 1 – Габрово” ЕООД е здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което изпълнява и областни функции (на територията на Община Габрово) по отношение на диагностика, лечение, експертиза на временната нетрудоспособност чрез създадени и функциониращи 1 обща ЛКК и 4 специализирани ЛКК, физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето.

В „ДКЦ 1 – Габрово” ЕООД работят 50 лекари по 30 различни специалности: вътрешни болести, кардиология, АГ, хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, урология, оториноларингология, офталмология, неврология, гастроентерология, ортопедия и травматология, физиотерапия, ендокринология, пулмология, дерматология, нефрология, инфекциозни болести, рентгенология – конвенционален рентген – рентгенографии и рентгеноскопии, мамографии, компютърен томограф, магнитно резонансна томография; онкология, патологоанатомия, психиатрия, ревматология, детска кардиология, клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имунохематология, паразитология.

През месец март 2009 г., с протокол на Акредитационния съвет и заповед № РД 01-334/15.05.2009г. на Министъра на здравеопазването, на „ДКЦ 1 – Габрово” ЕООД е определена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „ОТЛИЧНА” за срок от пет години.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на своята дейност „Диагностично-консултативен център 1 – Габрово“ ЕООД като здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което изпълнява и областни функции (на територията на Община Габрово) по отношение на диагностика, лечение, експертиза на временната нетрудоспособност чрез създадени и функциониращи 1 обща ЛКК и 9 специализирани ЛКК, физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето, обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

Кой е администратор на личните данни?

На кои физически лица личните данни се обработват от „ДКЦ 1 – Габрово“ ЕООД?

За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни?

На кого се предават или разкриват личните данни?

Срокове за съхранение на лични данни

Мерки за гарантиране на сигурността на данните

Права на лицата и начина на тяхното упражняване

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е Управителя на „Диагностично-консултативен център 1 – Габрово“ ЕООД, с адрес: База 1 – Габрово, бул. „Трети март“ № 3, база 2 – ул. „Христо Смирненски“ № 35.

Дружеството има специално определено длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете на ел. поща: neli.noeva@gmail.com или тел.: 066/813 372.

Физически лица, чиито данни се обработват от дружеството

„Диагностично-консултативен център 1 – Габрово“ ЕООД обработва лични данни относно следните физически лица:

 • Пациенти, а когато това е необходимо – и на техни близки;
 • Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаеми;
 • Посетители в лечебното заведение;
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на центъра и на техни служители.

 

Цели на обработване

ДКЦ обработва лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на здравни услуги – медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.
 • Изпълнение на законовите задължения на центъра, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор;
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
 • Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на центъра, защита на законните интереси на центъра, включително и по съдебен ред и др.

 

Правни основания за обработване

„Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:

 • За целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на пациента и служителя, медицинска диагноза, осигуряване на здравни или социални грижи и лечение;
 • За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;
 • При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

„Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Законови задължения на центъра;
 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Легитимните интереси на центъра, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

 

На кого се предават или разкриват личните данни

„Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД предоставя лични данни на:

 • Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, НАП, НОИ и др. ;
 • Други ДКЦ, външни лаборатории или други лечебни заведения;
 • Търговски дружества, предоставящи услуги на центъра, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите.

Във всички тези случаи „Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

 

Срокове за съхранение на личните данни

Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.

Личните данни на кандидати за работа, които не са одобрени за назначаване в ДКЦ, се съхраняват за срока, определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни, от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават.

Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период с цел отправяне на предложения за работа, само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.

Записите от видеонаблюдението, записите от разговорите в „Информационна регистратура“ и регистрите на посетителите се съхраняват за срок от 60 дни съгласно Закона за частната охранителна дейност.

Личните данни, съдържащи се в счетоводните документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

 

Сигурност на личните данни

„Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

 

Права на субектите на данни

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от „Диагностично-консултативен център I Габрово“ ЕООД, има следните права:

 • Право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на лични данни, които го засягат и които той е предоставил на ДКЦ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинска експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерство на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел II, буква „А“ на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта www.dkc-gabrovo.com. С цел защита на личните данни, идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща.

 

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, www.cpdp.bg