Параклиника
клинична лаборатория
Параклиника

Клинична лаборатория

д-р Анета Янева

база 1, кабинет 57
Phone icon066 813 381

база 2, кабинет 51
Phone icon066 814 344

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Клинична лаборатория 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00

д-р Веселина Димова

база 1, кабинет 57
Phone icon066 813 381

база 2, кабинет 51
Phone icon066 814 344

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Клинична лаборатория 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

На основание чл. 33, ал. 4, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1, от Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Протокол № 11/14.04.2009г. на Акредитационния съвет Клинична лаборатория към „ДКЦ I Габрово” ЕООД получи акредитационна оценка „Отлична” за срок от пет години.

Клиничната лаборатория участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качество) и има издадени сертификати за успешно приключили програми за кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, количествено и качествено изследване на урина, клинична химия, гликиран хемоглобин.

Клиничната лаборатория в „ДКЦ I Габрово” ЕООД разполага с време от 7.30 до 16.00 ч. ежедневно

Като пациент всеки може да посети клиничната лаборатория ако разполага с направление за медико-диагностично изследване (бл. № 4), издадено от общопрактикуващия лекар, лекар-специалист или ако сам реши да проконтролира някои показатели. В последния случай (т.е. при липса на направление) вие първоначално заплащате желаните изследвания в информация на „ДКЦ I Габрово” ЕООД намиращо се на партерния етаж на поликлиничните бази, след което с издадения ви фиш посещавате клиничната лаборатория. Пациентите посетили сами лабораторията, при които се откриват отклонения от нормалните стойности, се уведомяват от лаборанта или лабораторния лекар с препоръка последваща консултация със специалист.

Биологичните материали, с които се работи в клиничната лаборатория са основно кръв и урина. Можете да бъдете абсолютно сигурни в достоверността на вашите резултати, тьй като:

 • изследването на урината се осъществява най-късно до 1 час от вземането на материала
 • отделянето на серума или плазмата се осъществява най-късно до 2 часа от вземането на кръвта т.е. налице е своевременна обработка на материалите.
 • Предимство на лабораторната дейност от последните години е работа с апаратура, позволяваща бързо и паралелно определяне на поредица от показатели. Профилактиката и ранното диагностициране на някои заболявания е немислимо без намесата на клинико-лабораторни тестове. Не е необходимо да страдате от конкретно заболяване, защото при голяма част от патологията първоначално липсва всякаква симптоматика и единствено отклонение в изследванията насочва към нея.
 • ако вие се нуждаете от спешен резултат за преценка на състоянието, то пробите се изработват до 1 час от вземането им. Така можете да разчитате на приоритетно изготвяне на необходимите резултати. От полза за вас е и взаимната заменяемостна персонала на лабораториите, т.е. всеки един от работещите там познава и изпълнява всички проби за изследване на кръв и/или урина. Това гарантира запазване нивото на обслужване дори и при отсъствие на някои от лаборантите.

Ако при изследващия вашите биоматериали се появи съмнение за предоставяне на неточен резултат поради някаква причина (например хемолиза–разрушаване на еритроцитите или липемия – повишено съдържание на мастите в кръвта) то е възможно повторно вземане на пробата след спазване на конкретните постановки за вземане на билогичните материали:

 • Пълна кръвна картина /ПКК/ – сутрин на гладно, включително без прием на кафе.
 • Кръвна захар, кръвно-захарен профил
  • При изследване на кръвна захар – без консумация на сладки храни и плодове след 15.00 ч. в деня преди изследването.
  • При изследване на кръвно-захарен профил – първоначално вземане на кръв на гладно в 7.30 ч. и спазване на двучасов интервал от време за следващите две стойности на изследването.
 • Холестеролов профил – сутрин на гладно и бедна на мазнини диета два-три дни преди изследването. Две седмици след прекратяване на лечение с медикаменти свързани с мастния обмен.
 • Електролити, включително желязо и желязосвързващ капацитет – минимум 10 дни след прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитамини.
 • Щитовидни хормони – сутрин без прием на кафе, без тютюнопушене, стимулиращи медикаменти и хранителни добавки.
 • Репродуктивни хормони – сутрин по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл.

Достоверността на резултатите е гарантирана и от факта, че подлежат на проверка от лекар и там където се изисква последният прави интерпретация на резултатите. Можете да бъдете сигурни, че резултатите няма да бъдат изгубени или разменени, защото всеки един от тях се записва както в амбулаторен журнал по дата на изработването им, а също се въвежда и в информационна компютърна програма.

Бланката с готовите резултати може да се получи само oт лекаря, назначил изследванията, медицинската сестра работеща в същия кабинет или лично от пациента. Можете да сте напълно сигурни в дискретността на информацията относно вашите резултати, защото справка могат да получат само пациентите, на които е извършено съответното изследване след представяне на документ за самоличност. Ако състоянието ви не позволява лично посещение в лабораторията по някаква причина (влошено състояние, травма, липса на придружител и пр.) и разполагате с необходимото направление за изследване, то посещение в дома от лаборант може да бъде осъществено след предварителна уговорка.

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
01 Клинична лаборатория
01.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит,тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
01.04 Време на кървене
01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време
01.06 Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопласти-ново време (APTT)
01.07 Пресяващи тестове: фибриноген
01.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък,билирубин, уробилиноген)
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01.10 Окултни кръвоизливи
01.11 Глюкоза
01.12 Кръвно-захарен профил
01.13 Креатинин
01.14 Урея
01.15 Билирубин – общ
01.16 Билирубин – директен
01.17 Общ белтък
01.18 Албумин
01.19 Холестерол
01.20 HDL-холестерол
01.21 Триглицериди
01.22 Гликиран хемоглобин
01.23 Пикочна киселина
01.24 AСАТ
01.25 АЛАТ
01.26 Креатинкиназа (КК)
01.27 ГГТ
01.28 Алкална фосфатаза (АФ)
01.29 Алфа-амилаза
01.30 Липаза
01.31 Натрий и калий
01.34 Калций
01.35 Фосфати
01.36 Желязо
01.37 ЖСК
01.38 CRP
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
02.10 Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
01.40 ГДиференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
10.08 fT4
10.09 TSH
10.10 PSA
10.11 CA-15-3
10.12 СА-19-9
10.13 СА-125
10.20 Микроалбуминурия
10.21 Progesteron
10.22 LH
10.23 FSH
10.24 Prolactin
01.25 Estradiol
01.26 Testosteron
01.61 СЕА