Параклиника
клинична лаборатория
Параклиника

Клинична лаборатория

д-р Анета Янева

база 1, кабинет 57
Phone icon066 813 381

база 2, кабинет 51
Phone icon066 814 344

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Клинична лаборатория 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00 07.30-15.00

д-р Веселина Димова

база 1, кабинет 57
Phone icon066 813 381

база 2, кабинет 51
Phone icon066 814 344

Посещение за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Клинична лаборатория 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00 07.30-11.00

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

На основание чл. 33, ал. 4, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1, от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Протокол № 11/14.04.2009г. на Акредитационния съвет Клинична лаборатория към „ДКЦ 1 – Габрово” ЕООД получи акредитационна оценка „Отлична” за срок от пет години.

Клиничната лаборатория участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качество) и има издадени сертификати за успешно приключили програми за кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, количествено и качествено изследване на урина, клинична химия, гликиран хемоглобин.

Клиничната лаборатория в „ДКЦ 1 – Габрово” ЕООД работи от 7.30 до 16.00 ч. ежедневно.

Всеки може да посети клиничната лаборатория с направление за медико-диагностично изследване (бл. № 4), издадено от общопрактикуващ лекар, лекар-специалист или ако сам реши да проконтролира някои показатели. В последния случай (т.е. при липса на направление) първоначално се заплащат желаните изследвания в информация на „ДКЦ 1 – Габрово” ЕООД, намиращо се на партерния етаж на двете бази, след което с издадения касов бон се посещава клиничната лаборатория. Пациентите посетили сами лабораторията, при които се откриват отклонения от нормалните стойности, се уведомяват от лаборанта или лабораторния лекар с препоръка последваща консултация със специалист.

Биологичните материали, с които се работи в клиничната лаборатория са основно кръв и урина. Можете да бъдете абсолютно сигурни в достоверността на вашите резултати, тьй като:

 • изследването на урината се осъществява най-късно до 1 час от вземането на материала
 • отделянето на серума или плазмата се осъществява най-късно до 2 часа от вземането на кръвта, т.е. налице е своевременна обработка на материалите.
 • Предимство на лабораторната дейност от последните години е работа с апаратура, позволяваща бързо и паралелно определяне на поредица от показатели. Профилактиката и ранното диагностициране на някои заболявания е немислимо без намесата на клинико-лабораторни тестове. Не е необходимо да страдате от конкретно заболяване, защото при голяма част от патологията първоначално липсва всякаква симптоматика и единствено отклонение в изследванията насочва към нея.
 • ако вие се нуждаете от спешен резултат за преценка на състоянието, то пробите се изработват до 1 час от вземането им. Така можете да разчитате на приоритетно изготвяне на необходимите резултати. От полза за вас е и взаимната заменяемостна персонала на лабораториите, т.е. всеки един от работещите там познава и изпълнява всички проби за изследване на кръв и/или урина. Това гарантира запазване нивото на обслужване дори и при отсъствие на някои от лаборантите.

Ако при изследващия вашите биоматериали се появи съмнение за предоставяне на неточен резултат поради някаква причина (например хемолиза–разрушаване на еритроцитите или липемия – повишено съдържание на мастите в кръвта) то е възможно повторно вземане на пробата след спазване на конкретните постановки за вземане на билогичните материали:

 • Пълна кръвна картина /ПКК/ – сутрин на гладно, включително без прием на кафе.
 • Кръвна захар, кръвно-захарен профил
  • При изследване на кръвна захар – без консумация на сладки храни и плодове след 15.00 ч. в деня преди изследването.
  • При изследване на кръвно-захарен профил – първоначално вземане на кръв на гладно в 7.30 ч. и спазване на двучасов интервал от време за следващите две стойности на изследването.
 • Холестеролов профил – сутрин на гладно и бедна на мазнини диета два-три дни преди изследването. Две седмици след прекратяване на лечение с медикаменти свързани с мастния обмен.
 • Електролити, включително желязо и желязосвързващ капацитет – минимум 10 дни след прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитамини.
 • Щитовидни хормони – сутрин без прием на кафе, без тютюнопушене, стимулиращи медикаменти и хранителни добавки.
 • Репродуктивни хормони – сутрин по схема в зависимост от фазата на месечния цикъл.

Достоверността на резултатите е гарантирана и от факта, че подлежат на проверка от лекар и там където се изисква последният прави интерпретация на резултатите. Можете да бъдете сигурни, че резултатите няма да бъдат изгубени или разменени, защото всеки един от тях се записва както в амбулаторен журнал по дата на изработването им, а също се въвежда и в информационна компютърна програма.

Бланката с готовите резултати може да се получи само oт лекаря, назначил изследванията, медицинската сестра, работеща в същия кабинет или лично от пациента. Можете да сте напълно сигурни в дискретността на информацията относно вашите резултати, защото справка могат да получат само пациентите, на които е извършено съответното изследване след представяне на документ за самоличност. Ако състоянието ви не позволява лично посещение в лабораторията по някаква причина (влошено състояние, травма, липса на придружител и пр.) и разполагате с необходимото направление за изследване, то посещение в дома от лаборант може да бъде осъществено след предварителна уговорка.

КОД Медико-диагностична медицинска помощ Цена
01 Клинична лаборатория
Вземане на кръв и отделяне на серум 10,00 лв.
Препис на резултати 3,00 лв.
Изработване на тест за антитела за доказване на Covid 19 33,00 лв.
Изработване на тест за антитела за доказване на Covid 19 за медицински персонал и група от повече от 20 пациенти 20,00 лв.
НВ 2,00 лв.
Левкоцити 2,00 лв.
Ht, Er, MCV, MCH 2.00 лв. (всяко)
01.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит,тромбоцити, MCV, MCH, MCHC 6,00 лв.
ПКК + ДКК 9,00 лв.
ПКК + ДКК + морфология 14,00 лв.
Tr 2,00 лв.
ДКК 7,00 лв.
Морфология на Er 7,00 лв.
Ret 6,00 лв.
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите 2,50 лв.
01.04 Време на кървене 2,50 лв.
Време съсирване 2,50 лв.
01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време 4,50 лв.
01.06 Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопласти-ново време (APTT) 5,00 лв.
01.07 Пресяващи тестове: фибриноген 4,00 лв.
Уринен анализ
Билирубин 1,10 лв.
Уробилиноген 1,10 лв.
Относително тегло 1,10 лв.
pH 1,10 лв.
Белтък = албумин 1,10 лв.
Захар 1,10 лв.
Ацетон 1,00 лв.
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване 2,00 лв.
Количество захар 1,50 лв.
Креатинин в урината 2,40 лв.
Количество албумин - 24 часа количество урина - за провеждането на изследването е необходимо пациентът да събере в специален контейнер цялото количество урина, което отдели за период от 24 часа 4,50 лв.
Калциурия 4,60 лв.
Нитрити 1,00 лв.
Пълно изследване на урина с уринен анализатор - 10 параметъра 5,00 лв.
Микроалбуминурия (МАУ) 15,00 лв.
01.10 Окултни кръвоизливи 5,00 лв.
Клинична химия
01.11 Глюкоза 2,50 лв.
01.12 Кръвно-захарен профил
01.13 Креатинин 2,50 лв.
01.14 Урея 2,50 лв.
01.15 Билирубин – общ 2,50 лв.
01.16 Билирубин – директен 2,50 лв.
01.17 Общ белтък 2,50 лв.
01.18 Албумин 2,50 лв.
01.19 Холестерол общ 2,50 лв.
01.20 HDL-холестерол 4,00 лв.
LDL холестерол 4,00 лв.
01.21 Триглицериди 2,50 лв.
01.22 Гликиран хемоглобин 16,00 лв.
01.23 Пикочна киселина 3,00 лв.
01.24 AСАТ 3,00 лв.
01.25 АЛАТ 3,00 лв.
01.26 Креатинкиназа (КК) 3,00 лв.
01.27 ГГТ 3,00 лв.
01.28 Алкална фосфатаза (АФ) 3,00 лв.
01.29 Алфа-амилаза 5,00 лв.
01.30 Липаза 5,00 лв.
Натрий 2,50 лв.
Калий 3,00 лв.
01.34 Калций 2,50 лв.
Йонизиран калций 3,00 лв.
01.35 Фосфати 3,00 лв.
01.36 Желязо 3,00 лв.
LDH 4,00 лв.
Магнезий 4,50 лв.
Хлориди 3,00 лв.
01.37 ЖСК 4,50 лв.
01.38 CRP 6,50 лв.
Хеликобактер пилори 15,00 лв.
LE клетки 8,00 лв.
Креатининов клирънс 4,70 лв.
01.33 Мастен профил 13,00 лв.
Хормонални изследвания
fT3 17,00 лв.
10.08 fT4 16,00 лв.
10.09 TSH 16,00 лв.
ТАТ - Антимикрозомални антитела /анти ТРО/ 17,00 лв.
МАТ - Анти-тиреоглобулин антитела /анти Tg/ 17,00 лв.
10.21 Progesteron 16,00 лв.
10.22 LH 15,00 лв.
10.23 FSH 15,00 лв.
10.24 Prolactin 15,00 лв.
10.25 Estradiol 16,00 лв.
10.26 Testosteron 16,00 лв.
Пакет 1: fT3 + fT4 + TSH 35,00 лв.
Пакет 2: ТАТ + МАТ 28,00 лв.
Пакет 3: TSH+fT4 28,00 лв.
Пакет 4: TSH+MAT 30,00 лв.
Туморни маркери
10.11 CA-15-3 18,50 лв.
10.12 CA-19-9 18,50 лв.
10.13 СА-125 18,50 лв.
10.10 PSA/total 17,50 лв.
10.80 PSA/free 20,50 лв.
Ratio 5.00 лв.
Пакет: PSA/total + PSA/free + Ratio 38.00 лв.