ДКЦ I - Габрово
Профил на купувача
Профил на купувача

ДКЦ I - Габрово

Предмет на обществената поръчка: Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на “ДКЦ I Габрово” ЕООД – първа база.

 1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 847350
 2. Срок за получаване на оферти до 15.06.2018 г. в 15.30 ч.
 3. Решение за откриване на процедурата, публикувано на 17.05.2018 г. в 10.00 ч.
 4. Обявление за обществена поръчка, публикувана на 17.05.2018 г. в 09.58 ч.
 5. Документация за участие, публикувана на 17.05.2018 г. в 09:20 ч.
 6. Проекти
 7. Информация относно документация раздел V – оферта т.22.1.7 – публикувана на 29.05.2018 г. в 10.00 ч.
 8. Разяснения по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – публикувано на 30.05.2018г. в 14.40 ч.
 9. Разяснения по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, публикувано на 05.06. 2018 г. в 16.40 ч.
 10. Информация относно позиция 2, от ЕСМ 1 ; публикувано на 06.06.2018 г, в 12.00 ч.
 11. Протокол, публикувано на 25.06.2018 г, в 14.37 ч.
 12. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 25.06.2018 г, в 14.37 ч.
 13. Договор за строителство, публикувано на 23.07.2018 г, в 09.17 ч.
 14. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 23.07.2018 г, в 16.42 ч.
 15. Фактура № 1000000150, публикувано на 21.12.2018 г, в 12.00 ч.
 16. Информация, публикувано на 30.05.2019 г, в 10.35 ч.
 17. Констативен протокол, публикувано на 30.05.2019 г, в 10.40 ч.
 18. Фактури, публикувано на 30.05.2019 г, в 10.40 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособена позиция № 2: Реактиви и консумативи необходими за работа на биохимичен анализатор, модел BS-200E, затворена система, работещ с консумативи на Mindray.”

1. Обява – публикувана на 14.10.2019г. в 14:20 ч.

2. Документация – публикувана на 14.10.2019г. в 14:20 ч.

3. Приложение към обявата – публикувана на 14.10.2019г. в 14:20 ч.

4. Техническа спецификация – публикувана на 14.10.2019г. в 14:20 ч.

5. Ценово предложение – публикувана на 14.10.2019г. в 14:20 ч.

6. Решение – публикувана на 14.10.2019г. в 14:20 ч.

7. Решение № 11 – публикувана на 23.10.2019г. в 13:40 ч.

8. Протокол № 11 – публикувана на 30.10.2019г. в 09:07 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособени позиции”

1. Обява – публикувана на 26.08.2019г. в 12:40 ч.

2. Решение – публикувана на 26.08.2019г. в 12:40 ч.

3. Приложение към обява – публикувана на 26.08.2019г. в 12:40 ч.

4. Техническа спецификация – публикувана на 26.08.2019г. в 12:40 ч.

5. Ценово предложение – публикувана на 26.08.2019г. в 12:40 ч.

6. Документация – публикувана на 26.08.2019г. в 12:40 ч.

7. Решение – публикувана на 04.09.2019г. в 15:10 ч.

8. Информация – публикувана на 04.09.2019г. в 15:10 ч.

9. Протокол – публикувана на 30.09.2019г. в 15:45 ч.

10. Решение – публикувана на 30.09.2019г. в 15:45 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на многофункционален ехографски апарат за нуждите на „ДКЦ I Габрово” ЕООД”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 9090543

2. Подаване на оферти до 30.07.2019г. в 15.30ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 22.07.2019г. в 19:40 ч.

4. Документация за участие – публикувана на 22.07.2019г. в 19:40 ч.

5. Приложение към обява – публикувана на 22.07.2019г. в 19:40 ч.

6. Решение – публикувана на 22.07.2019г. в 19:40 ч.

7. Решение – публикувана на 31.07.2019г. в 15:07 ч.

8. Информация – публикувана на 31.07.2019г. в 15:07 ч.

9. Протокол – публикувана на 06.07.2019г. в 19:00 ч.

10. Договор – публикувана на 22.08.2019г. в 17:00 ч.

11. Фактура – публикувана на 22.08.2019г. в 17:00 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на многофункционален ехографски апарат за нуждите на „ДКЦ I Габрово” ЕООД”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 9081790

2. Подаване на оферти до 22.10.2018г. в 15.30ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 11.10.2018г. в 14:40 ч.

4. Информация до АОП – публикувана на 11.10.2018г. в 14:40 ч.

5. Документация за участие – публикувана на 11.10.2018г. в 14:40 ч.

6. Информация – публикувана на 23.10.2018г. в 13:35 ч.

7. Решение – публикувана на 23.10.2018г. в 13:36 ч.

8. Протокол – публикувана на 31.10.2018г. в 09:00 ч.

9. Договор – публикувана на 09.11.2018г. в 08:55 ч.

10. Фактура № 0100012567 – публикувана на 21.12.2018г. в 11:55 ч.

11. Фактура № 0100012632 – публикувана на 21.12.2018г. в 11:55 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособени позиции”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 9080126

2. Подаване на оферти до 04.09.2018г. в 13.00ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 27.08.2018г. в 15:17 ч.

4. Информация до АОП – публикувана на 27.08.2018г. в 15:40 ч.

5. Документация за участие – публикувана на 27.08.2018г. в 15:20 ч.

6. Информация за удължавана на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувана на 05.09.2018г. в 19:20 ч.

7. Протокол № 2 – публикувана на 13.09.2018г. в 16:20 ч.

8. Договор с Перфект Медика – публикувана на 22.10.2018г. в 19:50 ч.

9. Договор с Диаситемс – публикувана на 22.10.2018г. в 19:50 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при „ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособени позиции”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 9067907

2. Подаване на оферти до 11.09.2017г. в 15.30ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 01.09.2017г. в 09:02 ч.

4. Информация до АОП – публикувана на 01.09.2017г. в 09:50 ч.

5. Документация за участие – публикувана на 01.09.2017г. в 09:02 ч.

6. Решение – публикувана на 12.09.2017г. в 14:40 ч.

7. Информация – публикувана на 12.09.2017г. в 14:40 ч.

8. Протокол – публикуван на 25.09.2017г. в 14:45 ч.

9. Договор – публикуван на 09.10.2017г. в 14:48 ч.

10. Договор – публикуван на 09.10.2017г. в 14:49 ч.

11. Договор – публикуван на 09.10.2017г. в 14:50 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на дигитална ултразвукова система с разширени възможности за кардиоваскуларна диагностика и надграждане.”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 9059521

2. Решение № 1/05.12.2016г. за откриване на процедура – публикувано на 06.12.2016г. в 10:21 ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувана на 06.12.2016г. в 10:21 ч.

4. Документация за участие – публикувана на 06.12.2016г. в 10:21 ч.

5. Подаване на оферти до 15.30 ч. на 14.12.2016г.

6. Решение – публикувана на 15.12.2016г. в 15:35 ч.

7. Информация – публикувана на 15.12.2016г. в 15:35 ч.

8. Подаване на оферти до 15.30 ч. на 19.12.2016г.

9. Протокол № 1 – публикувана на 21.12.2016г. в 13:28 ч.

10. Договор – публикувана на 04.01.2017г. в 15:25 ч.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при “ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособени позиции.”

1. Идентификационен номер на обществената поръчка – 9054644

2. Подаване на оферти до 04.08.2016 г. – 15.30 ч.

3. Обява по чл. 20, ал. 3.

4. Информация до АОП.

5. Документация за участие.

6. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувана на 04.08.2016 г. в 14:35 ч.

7. Решение № 2/04.08.2016 г. на Възложителя за удължаване на срока публикувано на 04.08.2016 г. в 14:35 ч.

8. Протокол публикуван на 11.08.2016 г. в 15:10 ч.

9. Решение № 2, публикувано на 15.08.2016 г. в 13:25 ч.

10. Договор от 29.08.2016г. с “Диасистемс” ЕООД, публикуван на 09.09.2016 г. в 09:34 ч.

11. Договор от 29.08.2016г. с “Перфект Медика” ООД, публикуван на 09.09.2016 г. в 09:35 ч.

12. Решение

13. Протокол

Обществена поръчка с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при “ДКЦ I Габрово” ЕООД по обособена позиция № 5 “Реактиви и консумативи необходими за работата на хематологичен анализатор, модел ВС-3000” чрез писмена покана. Подаване на оферта до 16.09.2016г. в 15.30 ч.